Zamów przez telefon 61 285 29 73

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Sawicka Obuwie przygotowany został w ramach programu e-Alliance. Program ten rozwijany jest przez polskich przedsiębiorców e-commerce celem pełnej ochrony kupujących i budowania zaufania do marki w oparciu o zasadę rzetelności, uczciwości dokonywanych transakcji i poszanowania wzajemnych praw.

I. Definicje

 1. Kupujący – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), a także osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, której przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na zawarcie umowy; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia za pośrednictwem Sklepu Sawicka Obuwie.
 2. Sprzedawca – Sklep sawickabuwie.pl – DS Halina Sawicka, Wspólnik Spółki Cywilnej DS Collection
 3. Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady korzystania ze Sklepu Sawicka Obuwie zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 4. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sklepem Sawicka Obuwie, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.
 5. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu Sawicka Obuwie, za pomocą którego Kupujący składa zamówienie (z opcją rejestracji lub bez).
 6. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa w szczególności rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem Sklepu Sawicka Obuwie jest Halina Sawicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „HALINA SAWICKA SKLEP DS” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowska 41A/23 60-648 Poznań, REGON 630694383. Podmiot został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 7791122469.
 3. Siedziba Sprzedawcy: Piątkowska 41A/23 60-648 Poznań.
 4. Adres korespondencyjny: ul.Garncarska 2, 63-000 Środa Wielkopolska.
 5. Dane kontaktowe:
  adres e-mail: sklep@sawickaobuwie.pl
  tel.: (+48) 61 28 52 973
 6. Na życzenie Kupującego Sprzedawca wystawia faktury VAT.
 7. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany cen produktów, wycofywania ich ze sprzedaży lub wprowadzania nowych, z tym że wiążąca dla Kupującego jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia, chyba że strony wspólnie postanowią inaczej.
 8. Sprzedawca ma prawo przesyłać informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej za zgodą Kupującego. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 9. Treść umowy sprzedaży jest zgodna z postanowieniami Regulaminu.

III. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu Sawicka Obuwie

 1. Kupujący może w każdej chwili pobrać, przechowywać i odtwarzać niniejszy Regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Sawicka Obuwie (menu główne).
 2. Korzystanie ze Sklepu Sawicka Obuwie jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący wymagań technicznych dotyczących przeglądarki internetowej oraz odpowiedniej rozdzielczości ekranu. Kupujący powinien również dysponować odpowiednim sprzętem komputerowym, mającym połączenie z siecią Internet, jak również posiadać adres poczty elektronicznej, na który Sprzedawca będzie mógł przesłać wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 3. Kupujący ma obowiązek powstrzymać się przed przesyłaniem treści o charakterze bezprawnym, jak również podejmowaniem działań mogących wywołać zakłócenia w zakresie funkcjonowania Sklepu Sawicka Obuwie.
 4. Przez przesyłanie treści o charakterze bezprawnym należy rozumieć w szczególności dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, jak również rozsyłanie w ramach Sklepu Sawicka Obuwie niezamówionej informacji handlowej (spam).
 5. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Sklepu Sawicka Obuwie w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

6.     Posiadacze Poznańskiej Złotej Karty Seniora mogą skorzystać z 10% rabatu na obuwie nie przecenione, po weryfikacji danych osobowych w  Poznańskim Centrum Świadczeń. Po sprawdzeniu klient może otrzymać zniżkę.

IV. Realizacja zamówień

 1. Zawartość strony internetowej Sklepu Sawicka Obuwie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu Sawicka Obuwie. Sprzedawca umożliwia również rozpoczęcie procesu złożenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej (informacje w pkt. II.4), wówczas Kupujący zostanie poproszony o kontynuację tego procesu za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy.
 3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy odbywa się poprzez dodanie wybranego produktu/produktów do koszyka zamówienia oraz wypełnieniu formularza. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych umożliwiających wykonanie umowy przez Sprzedawcę.
 5. Złożone przez Kupującego zamówienie nie stanowi zawarcia umowy między Sprzedawcą i Kupującym. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia przesyła on Kupującemu wiadomość zwrotną (e-mail) z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą odebrania przez Kupującego tej informacji dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).
 6. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje po otrzymaniu przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji (zamówienia płatne przy odbiorze) bądź po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu (zamówienia płatne przelewem lub PayU).
 7. Termin realizacji zamówienia wynosi do 48 godzin licząc od dnia, o którym mowa w punkcie poprzednim.
 8. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego złożenia, a po zawarciu umowy – do czasu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę – poprzez kontakt drogą elektroniczną: sklep@Sawicka Obuwie.pl.
 9. Kupujący może sprawdzić stan dostępności każdego produktu przy jego opisie.

V. Zasady zapłaty ceny oraz formy płatności

 1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki (cena ostateczna).
 2. Wiążąca dla Kupującego jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia, chyba że strony wspólnie postanowią inaczej.
 3. Dostępne są następujące formy płatności:
  • przelew bankowy na konto nr.: 69 1090 1346 0000 0001 2190 7107
  • płatność (gotówką lub kartą) przy odbiorze w sklepie w Środzie Wlkp
  • za pobraniem pocztowym
  • płatność za pośrednictwem serwisu PayU.

VI. Warunki dostawy

 1. Dostawa zamówionych produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego podczas zawarcia umowy.
 2. Dostawa realizowana jest przez przewoźników: DHL, DPD i operatora Poczta Polska.
 3. Do zamówienia doliczany jest koszt dostawy w wysokości każdorazowo określanej w formularzu zamówienia, w zależności od wybranej opcji dostawy i wybranego produktu. O wysokości tych kosztów Kupujący informowany jest przed zawarciem umowy. Koszt dostawy ponosi Kupujący.
 4. Kupujący ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej opcji odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący wybrał tę formę odbioru zamówionych produktów, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje go drogą elektroniczną o tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru.
 5. Wydanie przesyłki przewoźnikowi/operatorowi następuje w terminie wskazanym w pkt. IV.7. Sprzedawca zobowiązuje się do wydania przesyłki odpowiednio zabezpieczonej przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 6. Termin dostawy wynosi od 1 do 2 dni licząc od dnia wydania przez Sprzedawcę przesyłki przewoźnikowi/operatorowi.
 7. Z chwilą odebrania przesyłki na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów.
 8. W przypadku stwierdzenia przed wydaniem przesyłki, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Kupujący może zażądać sporządzenia takiego protokołu, gdy stwierdzi, że przesyłka jest naruszona. Taka procedura nie ma wpływu na tryb postępowania reklamacyjnego, jednakże może umożliwić Sprzedawcy sprawniejsze jego przeprowadzenie.
 9. Promocja związana z darmową dostawą obejmuje tylko wysyłkę do klienta zarówno z przelewem na konto jak i pobraniowo. Koszt wymiany i zwrotu pokrywa kupujący.

VII. Uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000, Nr 22, poz. 271 ze zm.) Kupujący może bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej na odległość. W tym celu powinien złożyć w terminie 10 dni od dnia odebrania przesyłki oświadczenie na piśmie (możliwość skorzystania z formularza oświadczenia, dostępnego na stronie Sklepu Sawicka Obuwie).
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia, dokonać zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanego produktu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (zwracany produkt powinien być w stanie niewskazującym na używanie go przez okres dłuższy niż ten niezbędny do sprawdzenia, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz przydatny do używania). Sprzedawca prosi o załączenie do przesyłki dowodu zakupu. Zwrot powinien nastąpić na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
 3. Koszty dostarczenia zwracanego towaru (do Sprzedawcy) pokrywa Kupujący. Przysyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej przez Kupującego ceny za zamówione produkty w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego działu. Zwrot należności nastąpi wedle wyboru Kupującego w formie przelewu bankowego na wskazane przez Kupującego konto lub przekazem pocztowym. Sprzedawca poświadczy na piśmie dokonany na rzecz Kupującego zwrot należności.
 5. Powyższe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez niego w złożonym zamówieniu (zamówienia specjalne).
 6. Postanowienia działu VII dotyczą wyłącznie Kupujących będących konsumentami.

VIII. Reklamacje

 1. Uprawnienia Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową bądź rękojmi za wady nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień wynikających z gwarancji, o ile została udzielona. Kupujący ma prawo zdecydować, czy chce skorzystać z udzielonej gwarancji, czy złożyć reklamację u Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący podejmie decyzję o skorzystaniu z uprawnień do reklamacji, wówczas zastosowanie mają poniższe postanowienia.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych produktów można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e–mail). Kupujący ma możliwość skorzystania z formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu Sawicka Obuwie.
 3. W ramach postępowania reklamacyjnego Kupujący powinien przesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy towar niezgodny z umową. Zaleca się, aby w składanej reklamacji opisać problem będący podstawą jej złożenia (opis niezgodności towaru z umową). Kupujący jest proszony również o załączenie do przesyłki dowodu zakupu. Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 4. W przypadku, gdy Kupującym jest podmiot nie będący konsumentem, zastosowanie mają odpowiednio przepisy dotyczące rękojmi za wady. Natomiast z tytułu niezgodności towaru z umową Kupującemu, który jest konsumentem, przysługują uprawnienia wskazane w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.).
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Kupującego reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy we wskazanym terminie rozumie się jako uwzględnienie reklamacji.
 7. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zawiadomi Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub na życzenie Kupującego – telefonicznie. Jeżeli Kupujący nie wskazał adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, wówczas Sprzedawca poinformuje go o rozpatrzeniu reklamacji drogą pisemną (adres podany przez Kupującego podczas zawarcia umowy).
 8. Koszty przesyłki związane z reklamacją ponosi Sprzedawca. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Zdjęcia produktów, które zostały zamieszczone na stronie Sklepu Sawicka Obuwie podlegająochronie na podstawie właściwych przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.).
 2. Z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.
 3. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną wraz polityką przechowywania danych informatycznych które są przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi zostały określone w Polityce Prywatności, udostępnionej na stronie Sklepu Sawicka Obuwie.
 4. W przypadku sporów powstałych między Sprzedawcą i Kupującym, który jest konsumentem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie właściwości sądu. W pozostałych przypadkach, tzn. gdy stroną umowy nie jest konsument, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zwartej umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin obowiązuje od dn. 19 marca 2014 r.
 
Koszyk
Zaloguj

Nie masz jeszcze konta?

Sklep
Lista życzeń
0 items Koszyk
Moje konto